Go  Back

PRIVACY EN COOKIE POLICY


VOORWOORD


Deze privacy en cookie policy gaat uit van Sustainability Partner BV, met maatschappelijke zetel te Mimosalaan 18 3191 Hever, met ondernemings- en BTW-nummer BE 0777.602.478, RPR Leuven, en haar rechtsopvolgers (hierna “Sustainability Partner”).


Sustainability Partner streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.


Sustainability Partner verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.


Sustainability Partner wenst u door middel van deze privacy en cookie policy in te lichten over:


    •    welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

    •    waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

    •    hoe ze worden beschermd;

    •    met wie ze worden gedeeld;

    •    of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

    •    hoe lang ze worden bewaard.


Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.


Tot slot zal worden uiteengezet welke soorten cookies deze website uitstuurt en hoe u hiermee kunt omgaan.


Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.


Sustainability Partner kan deze privacy en cookie policy op ieder moment wijzigen. Sustainability Partner zal de laatste versie van de privacy en cookie policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy en cookie policy, zal Sustainability Partner u contacteren en uw toestemming afwachten.


Deze privacy en cookie policy werd voor het laatst op 06.12.2021 geüpdatet.WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT SUSTAINABILITY PARTNER?


Sustainability Partner beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. 


Sustainability Partner verwerkt de volgende persoonsgegevens:


•    Voornaam en naam;

•    Telefoonnummer;

•    Adres;

•    Bedrijfsgegevens;

•    Bankgegevens;   

•    Geslacht;

•    IP-adres;

•    E-mailadres;

•    Andere persoonsgegevens die voor uw specifiek dossier relevant zijn (maar deze informatie wordt niet verwerkt in het algemene klantenbestand van Sustainability Partner).


In dit kadert verwijst Sustainability Partner eveneens naar de Cookie policy hieronder.


U kunt Sustainability Partner uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via de e-mailadressen info@sustainabilityparnter.be of jobs@sustainabilitypartner.be of press@sustainabilitypartner.be  of accounting@sustainabilityparnter.be of sebastiaan.de.voogd@sustainabilitypartner.be of jan.delmotte@sustainabilitypartner.be  via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger of LinkedIn), via het contactformulier op de website www.sustainabilitypartner.be, dan wel op andere wijze.


Vergeet Sustainability Partner niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor ons relevant is. Sustainability Partner streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.


Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Sustainability Partner de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

In principe treedt Sustainability Partner niet op als gegevensverwerker. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal worden overgegaan tussen het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst.WAARVOOR GEBRUIKT SUSTAINABILITY PARTNER UW PERSOONSGEGEVENS?


Sustainability Partner gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om de gevraagde consultancy diensten in het kader van een duurzaamheidstraject te kunnen aanbieden, haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer.


Zo kan Sustainability Partner advies op maat geven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Sustainabilility Partners te kunnen uitvoeren.


Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel, wetswijziging. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Sustainability Partner. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief, zal uw toestemming voor de verwerking gevraagd worden. U kunt Sustainability Partner op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.


Sustainability Partner kan uw persoonsgegevens ook aanwenden voor prospectie van nieuwe klanten en andere direct-marketing doeleinden, zoals het informeren en op de hoogte van (bestaande) klanten van verschillende acties of ontwikkelingen in de sector, het maken van gepersonaliseerde aanbiedingen, het promoten van merkimago, prospecten of klanten uitnodigen voor evenementen, het werven van nieuwe klanten, dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Sustainability Partner. U kunt op elk moment verzoeken om niet meer voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden.


Verder gebruikt de Sustainability Partner website Google Analytics teneinde statistieken over het surfgedrag van de bezoekers te verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van Sustainability Partner, maar zo nodig zal uw toestemming worden gevraagd. 


Daarnaast gebruikt Sustainability Partner uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Sustainability Partner zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.


Wanneer Sustainability Partner uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.


Sustainability Partner doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.WELKE BESCHERMINGSMAATREGELEN HEEFT SUSTAINABILITY PARTNER DOORGEVOERD?


Sustainability Partner heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-usp) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.


Sustainability Partner streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.


De website van Sustainability Partner kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.MET WIE DEELT SUSTAINABILITY PARTNER UW PERSOONSGEGEVENS?


Sustainability Partner deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die haar bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan de externe accountant en IT-provider van Sustainability Partner. Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Sustainability Partner maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst, corporate binding rules enz.).GAAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND?


Sustainability Partner kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EU, zal Sustainability Partner de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.HOE LANG BEWAART SUSTAINABILITY PARTNER UW PERSOONSGEGEVENS?


Sustainability Partner zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


Sustainability Partner houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten actief bij tot één jaar na ontvangst. Indien u (tevens) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.


Verder bewaart Sustainability Partner de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Sustainability Partner zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Sustainability Partner houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.WELKE RECHTEN HEEFT U?


U heeft verschillende rechten:

    •    Recht van toegang 

    •    Recht om een kopie te bekomen


U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Sustainability Partner stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

    •    Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking


Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

    •    Recht van bezwaar


U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

    •    Recht op overdraagbaarheid van de gegevens


U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

    •    Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit


Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be


Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.COOKIES


Cookies zijn kleine data files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.


Zoals de pop-up banner duidelijk aangeeft, maakt deze website gebruik van cookie.


1/ Noodzakelijke/technische cookies

De website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de website of zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De Sustainability Partner website is gemaakt met Sparkle, dat standaard sessie cookies instelt. Deze zijn essentieel voor de goede werking van de website (bv. verzending contactformulier).


2/ Analytische cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van de website te vergroten.


3/ Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de website.


Voor de duidelijkheid: deze website bevat third party cookies.


Opgelet: deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen ingevolge technische aanpassingen van de website.


De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.TOEPASSELIJKE WET EN RECHTBANK


Op deze privacy en cookie policy, het verwerken van de persoonsgegevens en het gebruik van cookies is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy en cookie policy, het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van cookies tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Sustainability Partner haar maatschappelijke zetel heeft.


CONTACTPUNT


Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, gebruik van cookies of deze privacy en cookie policy in te dienen? Neem dan contact op met Sustainability Partner via info@sustainabilitypartner.be. U kunt ons ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel te Mimosalaan 18 3191 Hever (België). Sustainability Partner zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10 werkdagen.
Duurzame Business is Betere Business
Sustainability Partner bv
Mimosalaan 18 - B3191 Hever 
info@sustainabilitypartner.be
+32 (0)15 52 07 71 
BE 0777 602 478
RPR Leuven
We zijn een trots lid van The Shift

Proud partner of

KMO-Portefeuille
Universiteit Antwerpen

Proud member of

Act Show Prove
B Corp Certified